EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

„Планекс“ е сред учредителите на нов Секторен консултативен съвет „Строителство“

 26/04/2018 „Планекс“ е сред учредителите на нов Секторен консултативен съвет „Строителство“
На 28 февруари 2018 г. „Планекс“ участва в учредяването на Секторен консултативен съвет „Строителство“. Събранието за учредяването се проведе в консултационната зала на Камара на строителите в България, част от БСК.

В учредителното събрание на Секторния консултативен съвет участваха представители на МТСП, Агенция по заетостта, Европейски политехнически университет, ВТУ „Тодор Каблешков“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Научно-техническия съюз по строителство в България и Българска стопанска камара –съюз на Българския бизнес.

„Планекс“ е сред пилотните предприятия, учредители на СКС, и заедно с тях ще отговаря за всички основни дейности като:

Организиране и координиране дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
Създаване специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които се сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
Изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
Приложение или разработка на препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
Учредяване стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
Приложение или разработка препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
Организиране и координиране работни дискусии, както и изготвяне проектостановища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

За председател на съвета беше избран доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на строителен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“, а секторен референт ще бъде инж. Виолета Ангелиева от Камара на строителите в България, отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“.

JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж