EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Обява до заинтересованите лица и общественост

 19/01/2017
Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. И доп.)
ПЛАНЕКС ЕООД, с управител инж. Христо Атанасов Димитров, с адрес на регистрация и управление: Варна 9010, ул. Димитър Икономов № 21, ЕИК: 813087785 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води за за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели в УПИ № 000035 с площ 21 358 кв.м. в землището на с. Здравец с ЕКАТТЕ 30627, общ. Аврен, обл. Варна“.
За контакти: Михаил Пасков, тел.: 0887 840 741, e-mail: paskov@planex.bg
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, община Аврен и кметство с. Здравец.
Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и ОС.

Подпис: инж. Христо Димитров /п/
Дата: 19.01.2017
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж