EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

УВЕДОМЛЕНИЕ

 13/10/2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
„ПЛАНЕКС“ ООД, гр. Варна, ул. „Д. Икономов“ №21, ЕИК: ЕИК: 813087785, Управител Христо Димитров, УВЕДОМЯВА засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на „Бетонов център в ПИ 045100 в землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна“.
Бетоновият център е модулен с капацитет 60 м3/час. Състои се от автоматизирана машина с дозираща лента и смесител, силози за съхранение на цимент, цистерни за вода, автокантар, сондаж, административни и санитарни фургони, паркинг, клетки за съхранение на инертни материали, рециклатор, агрегат за аварийно захранване. Основните дейности са транспорт на инетни материали и цимент до обекта с автосамосвали, производство на бетонови смеси и извозване на готовата продукция с бетоновози.
Бетоновият възел е с осигурен транспортен достъп, но няма водоснабдяване, канализация и електрозахранване.
Разполага се в в ПИ №045100 в землището на с. Кичево (ЕКАТТЕ 37099), община Аксаково, местност „Куру дере“ с площ 4,999 дка. Площадката попада в защитена зона от мрежата НАТУРА-2000 „Батова“ - BG0002082 по Директивата за птиците. Територията, върху която се предвижда изграждането на бетоновия възел е разположена на западно от път І.9. Площадката на бетоновия възел отстои на 420 м южно от регулацията на с. Кичево.
Не се очаква трансгранично въздействие.
При максималния капацитет на бетоновия възел 60 м3/час ще се изразходват: 27 т цимент, 32,4 т пясък, 69 т чакъл и 13,5 т вода.
През периода на работа на бетоновия възел ще се отделят вредни емисии във въздуха от транспортната техника и при разтоварването на суровините: азотни оксиди, въглероден оксид, метан, амоняк, прахови частици.

По време на експлоатация ще се отделят следните отпадъци: прах от инертни материали и цимент; хартиени и картонени опаковки; пластмасови опаковки; абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, смесени битови отпадъци и др.
Третирането на строителните отпадъци ще бъде определено с Плана за управление на строителните отпадъци и съгласувано с Община Аксаково.
За третирането на отпадъците от експлоатацията на обекта ще има отредено място за временно съхранение и ще бъде сключен договор с фирма, имаща разрешителни документи за това.
В процеса на експлоатация ще се формират битово-фекални води от работещите на обекта средно около 15 работници. Те ще се заустват в непроницаема водоплътна черпателна яма и периодично ще се извозват до ГПСОВ. Алтернативно решение е поставяне на локално пречиствателно съоръжение. Ще се генерират и производствени води (от измиване на площадките на бетоновия възел). Тези води са замърсени с прах и остатъци от инертни материали. Те подлежат на пречистване в рециклатор (каломаслоуловител) преди връщане на утаената вода за оборотно използване.
На площадката на ИП няма да има съхранявани опасни вещества.
За повече информация: Адриан Димитров, мобилен: 0889 912906, имейл adimitrov@polymix.bg.
Становища относно инвестиционното предложение се приемат в община Аксаково и в кметство Кичево в срок 30 дни от обявяването.
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж