EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Какъвто и да е проектът, опитът на изпълнителя е от решаващо значение

 25/07/2011 Какъвто и да е проектът, опитът на изпълнителя е от решаващо значение
Търсенето на много ниска цена може да формализира прилагането на стандартите

инж. Христо Димитров, управител на "Планекс" ООД пред в. "Строителство Градът", бр. 29, 25 юли 2011


Реализацията на обекти с обем и характеристики като построения от "Планекс" "Мол Варна" и строящите се "Галерия Варна" и "Галерия Бургас" на GTC е сложен процес, в който изкопните работи са немаловажен етап, тъй като при повечето сгради от този тип обемът и достигнатата дълбочина на изкопа са значителни. Прилагат се няколко варианта на договаряне на изкопните работи, укрепването и фундирането. Възложителите поради спецификата на извършваните процеси по изкопните работи и укрепването предпочитат да ги възложат на специализирана фирма с опит и строителна техника. Подобен е подходът при "Галерия Бургас" в първия етап на изкопните работи. Има случаи, в които този етап се договаря с главния изпълнител и той подбира подизпълнители.
 
За подизпълнителите
"Планекс" ООД използва на своите обекти подизпълнители, в чиито коректност, производителност и професионализъм се е убедил през годините. Възлагането се предхожда от конкурс. Необходимо е партньорите ни да са в състояние да изпълнят своята част от общия строителен график, приет от инвеститора. Стремим се да получат максимално точно задание: обем на изкопните маси, геоложки особености на терена, възможности за депониране на терена на обекта, ограниченията на срока. При подбора внимание се обръща и на необходимите сертификати и лицензи, с които фирмите, специализирани в изкопни дейности, разполагат – за транспорт, удостоверения от регионалните инспекции за опазване на околната среда, лиценз за депониране и други. Регионът, в който извършваме строителна дейност – Черноморието, има своята геоложка специфика с високо ниво на подпочвени води, което усложнява извършването на изкопите и е предпоставка за проектантски решения за укрепване на сградата или специфичен вид фундиране. В тези случай "Планекс" се обръщаме към фирми, специализирани в изпълнението на подобен тип укрепване – пилоти, шлицови стени, укрепване тип "берлинска" стена. Във Варна тези с капацитет за изпълнение на тези работи са малко, например "Трансстрой - Варна" и "Спецстрой". Затова търсим и съдействие на доказалите се в бранша като "Евро алианс холдинг", "Валмекс", "Газстроймонтаж" и други. "Планекс" извършва фундирането изцяло със собствени мощности.
 
За изненадите
Изкопните работи са част от проектантското решение, но "Планекс" като главен изпълнител извършва проверка на получените чертежи и указания и евентуално дава становище относно възможните начини на изпълнение. Важен е геоложкият доклад (за Варна и Бургас - хидрогеоложкият доклад), който посочва структурата на почвените слоеве, подпочвените води, скални масиви. Всеки от посочените фактори е важен за технологичния порядък на изкопните работи, за разходите и необходимата техника. Независимо от възможните теоретични постановки при подобен обем изкопни работи и укрепвания от съществено значение е опитът. Убедили сме се, че дори при два съседни терена би могло да има рязка смяна на спецификата на земните пластове, понякога неотразена в геоложки доклад. Тогава оперативните решения и техническата грамотност на фирмите (главен изпълнител и подизпълнител) са от решаващо значение да се избегне опасността от трудови злополуки и да се спази срокът.  И при трите проекта за молове на "Планекс" нивото на подпочвени води бе високо и бе необходима допълнителна техника – помпи, изграждане на дренажни траншеи. "Галерия Бургас" е разположен на мрежа от пилоти и при него почти липсва подземно ниво именно поради високо ниво на подпочвените води. При добро планиране и организация на процесите при извършване на изкопните работи вероятността да възникнат проблеми е минимална. Въпреки това на обекта нашата практика е да присъства постоянно техническо лице – геодезист, който трасира, определя репер точки, следи за дълбочината на изкопа.
 
За методите на строителство
Проектантът взема решението за начина и вида на изкопа въз основа на геоложкия доклад, формата и големината на парцела, спецификата на
съседните парцели и възможностите за откос на изкопа, близките електро- и ВиК комуникации. Приложението на тези решения е в ръцете на
строителната фирма. Вариантите са разнообразни: изкоп с транспорт на земните маси до общинско депо или сметище, частичен изкоп на отвал с натоварване или депониране на временно депо за целите на обратния насип и други. Има и няколко метода за укрепване. При невъзможност за навлизане в съседните парцели (подобен пример имаме при изграждането на "Мол Варна", който се намира в съседство с гробищния парк на града) се прилага силово укрепване на земните маси, съседни на изкопа, по специална технология. Интересен метод на укрепване и фундиране беше приложен от "Планекс билд", наше дъщерно дружество, на обекта "Бизнес парк комплекс едно Електроника" ("София 1", офис комплекс на BSR Europe на земята на завод "Електроника") в град София с подизпълнител "Хидроинжект", известен с наименованието "топ даун". Там стоманобетоновата конструкция бе изградена над бъдещия изкоп, като в същото време изпълни ролята на укрепване на изпълнената вече пилотна стена, за която нямаше възможност да бъде анкерирана. След това по специална технология бе извършен и самият изкоп. Опитът ни е довел до извода, че при повече от едно подземно ниво независимо от наличието на голяма строителна площадка е необходимо силово укрепване на котлована на сградата. Това премахва необходимостта от обратни насипи и съответно проблемите, свързани впоследствие с невъзможността да се постигне първоначалната плътност на земните маси, водеща до непредвидени слягания.
 
За цената
При изготвянето на офертното предложение трябва да се предвидят всички гореспоменати особености и рискове, които невинаги намират отражение в количествените сметки, подадени за оферта. В повечето случаи стойността на изкопните дейности, укрепването и фундирането е от 10 до 15% от стойността на проекта. При извършването на изкопните работи е много важно да се направи добър баланс на земните маси, особено ако има възможност те да бъдат депонирани на територията на парцела, където се изпълнява сградата, или съседен, подходящ за целта. Подобна добра практика води до намаляване на транспортните разходи, както и на разходите за съхранение на пръстта на временно депо или сметище. Производителността на машините (при еднакви машиночасове се изкопават и натоварват повече кубични метри земна маса) от своя страна е функция и на квалификацията и опита на машиниста и е друг важен фактор за намаляване на разходите. Затова работим с проверени и доказали се партньори. Влияние оказва и правилната организация на строителната площадка, временното строителство, избор и трасиране на временните пътища на строителната механизация, възможностите за корекция на работното време при лоши метеорологични условия и други. "Планекс" като главен изпълнител винаги е държал на правомощия от страна на възложителя независимо кой е номинирал фирмата за изкопни работи да наложи динамична комуникация и да управлява процесите в името на ефективното изпълнение, спазването на графика и безопасността на строителната площадка. Всеки обект е специфичен и налага различна логистика на машините и индивидуални решения. "Галерия Варна" има над 10 м денивелация на терена и укрепването беше извършено само частично с пилоти, докато при "Галерия Бургас" няма изкопни дейности, но доста сложно по своето изпълнение пилотно фундиране, върху което бе изградена конструкцията на сградата. Необходимо е да се предвиди и фактът, че съществува разрешителен режим на преноса и депонирането на земни маси, както и ограничения брой сметища в региона на град Варна – отдалечеността понякога е фактор, който оскъпява изкопните работи.
 
За изискванията към изпълнителите
Икономическата криза сериозно промени нагласите на инвеститорите. Възложителите повишиха изискванията си към изпълнителите по отношение на опит, техническа съоръженост, квалификация на персонала, отношение на съдействие към проектите. Не на последно място са критериите за оценка на изпълнителите във връзка с техните ангажименти към безопасната среда на труд и осигуряване на опазването на околната среда. Пазарът става все по-ориентиран към качеството на технологиите, безопасността и доказания произход и качество на материалите и съоръженията, както и социалната отговорност. Процедурите по избор на главен изпълнител се провеждат на няколко етапа, от които първият е да докажеш, че си сигурен и коректен партньор, че си "качествен строител". Едва след това се договарят цените и условията на договорите. Това помага да останат само фирмите, които работят на светло, поемайки ангажимент към всички страни на своята дейност. През последните години успешно се прилагат строителните договори, подписани при условията на ФИДИК. Тези изисквания се пренасят и върху подизпълнителите, с които "Планекс" работи. По този начин се повишават стандартите в целия сектор и свързаните с него дейности. Икономически необосновано е обаче, ако при такива изисквания се търси и много ниска цена на строителния продукт, което може да формализира желанието за по-добри стандарти. Качеството заслужава своята цена.  Строителните фирми положиха сериозни усилия да се адаптират и да отговорят на повишените изисквания на пазара, респективно на клиентите (инвеститорите). Потърсиха партньорства, преструктурираха дейностите си, оптимизираха процесите си, подмениха остарелите съоръжения, потърсиха ноу-хау за нови технологии и материали, преквалифицираха персонала си, въведоха стандарти за управление. За съжаление повишените изисквания и стандарти на инвеститорите съвпаднаха с икономическата криза и рязкото свиване на строителния пазар, което се отрази на приходите и печалбите на строителните фирми. Това намали възможността им да реагират адекватно на промените по финансови причини. Показателно е, че през последните две години регистрираните компании в Централния професионален регистър на строителите в България намалява, както и все по-малко стават членовете на Камарата на строителите.

Технически характеристики на трите обекта Галерия Варна
ЗП    30 000 кв.м.
РЗП    109 122 кв.м.
Подземни нива    три подземни нива
Количества изкопи    над 90 000 куб.м.
Начин на фундиране    фундаментна плоча
Укрепване    пилотно укрепване
Галерия Бургас
ЗП    28 760 кв.м.
РЗП    87 800 кв.м.
Подземни нива    едно полуподземно
Количества изкопи    21 980 куб.м.
Начин на фундиране    пилотно фундиране
Укрепване    частично пилотно укрепване
Мол Варна
ЗП    7355 кв.м.
РЗП    60 172 кв.м.
Подземни нива    три изцяло подземни
Количества изкопи    над 70 000 куб.м.
Начин на фундиране    фундаментна плоча
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж

Галерия